นายวินัย วิลัยพิษ
ครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
 
 

ตัวชี้วัดรายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก
คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง 31282                                                               รายวิชา  การเขียนโปรแกรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน
    1.0  หน่วยกิต                                                                   เวลา   40 ชั่วโมง
       ศึกษาหลักการโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับการทำงาน กระบวนความ ผังงานโครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้างคำสั่งในการประมวลผลคำสั่งในการคำนวณ    ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่างๆ คำสั่งควบคุมโปรแกรม    คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต้น  และสามารถเขียนลำดับการทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์เพื้นฐานได้


1 รู้จักคอมพิวเตอร์ 10 10 20
2 รู้จักเต่าโลโก 10
3 วาดภาพด้วยเต่าโลโก 10
4 คำสั่งกระบวนความ 10
5 สร้างสรรค์ชิ้นงาน 10
6 ประยุกต์โปรแกรมโลโกกับงานต่างๆได้ 10
7 คุณธรรม  จริยธรรม ในการใช้คอมพิวเตอร์ 10
รวมคะแนน 100