นายวินัย วิลัยพิษ
ครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
 
 


วิชา โปรแกรมนำเสนอ

รหัสวิชา ง 22282                                                               รายวิชา  โปรแกรมการนำเสนอ
กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
จำนวน    1.0  หน่วยกิต                                                                   เวลา   40 ชั่วโมง
               คำอธิบายรายวิชา       

         ฝึกทักษะการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การเรียกใช้โปรแกรม สร้างงานนำเสนอผลงาน การเรียกดูสไลด์ในมุมมองต่างๆ การใส่ข้อความลงในลด์ การตกแต่งข้อความ จัดการกับรายการย่อย ใส่กล่องข้อความลงในสไลด์ ตกแต่งแผ่นสไลด์ วาดรูปลงในโปรแกรมนำเสนอผลงาน ใส่รูปภาพหรือรูปวาดต่างๆ แทรกข้อความศิลป์ สร้างผังองค์กร แทรกเสียงและใส่ภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยง จัดเตรียมงานนำเสนอและการนำเสนอ ทำเอกสารประกอบการบรรยาย กำหนดรูปแบบการนำเสนอผลงาน การสั่งฉายสไลด์ด้วยตนเอง สร้างชิ้นงานโดยค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตมาช่วยในการนำเสนอ เรื่อง วันสำคัญต่างๆ ประวัติบุคคลสำคัญของโรงเรียนและจังหวัดร้อยเอ็ด ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้ำและรัพยากรธรรมชาติ การทำแผนภูมิโครงสร้างงานบริหารโรงเรียน กิจกรรมภายในโรงเรียน และสื่อการสอนในรายวิชาต่างๆ ตามความถนัด โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสมาธิในการทำงานจนสามารถนำทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้