ทำเนียบพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวชิดชนก อยู่สุข

นางสาวเครือวัลย์ พิณหอม

นายเทพฤทธิ์ ปล้องทอง

นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญสุข

นางสาวศิริกาญจน์ นาคประเวศน์

นางสาวสุธัญญา พิมเวียง

นางสาวภัทราภรณ์ แดงงาม

นางสาวพลอยฉัตร จันทร

นางสาวสุฑารัตน์ คุณสมบัติ

นางสาวจิรภิญญา วันจะก๋า

นางสาวภัณฑิลา อินทร์ติยะ

นางสาวปภัสสร รอดอาวุธ