ทำเนียบพนักงานราชการ

นางสาวอารีรัตน์ แย้มสุริโยทัย

นางสาวกรรณิการ์ โกชา

นางสาวเกษราภรณ์ เสาใส

นางภัสพร ชวนเจริญ

นายปรเมษฐ์ อะคะโล

นางสาวสุธกานต์ ปัญญาภู
พนักงานราชการ

นายอิศเรศ จิตต์ภักดี

นายเกรียงศักดิ์ เกษธรรม

นางสาวธนันท์ธร คำผง

นางสาวรัตติกาล ช่างสลัก

นางสาววิจิตรา ยืนยง

นางสาวจารุมน แซ่โค้ว

นายพิชชาทร พนาลาภ

นางสาวแพรวพรรณ ฝักทอง

นางสาวสุพรรณี อยู่นิ่ม

นางสาวชุติปภา ศรีสุข

นางสาวมลิวัลย์ ปานแก้ว

นางสาววิภาดา ไกรสำอาง

นายศรายุทธ สมเสนาะ

นายปริวัตร คำแหงรส

นางสาวปุณณภา มวยทองดี

นายสุทิวัส กอรัมย์

นางสาววาสนา สุขเมา

นางสาวนงคราญ สุวรรณวงศ์

นายอริย์ธัช ฝักทอง

นายสุทธิโรจน์ สุวรรณสงคราม

นางสาวพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเกษร เดือดขุนทด
พนักงานราชการ

นางสาวพัชนี โพธิ์ทอง

นางสาวจิรัชยา ช้างงาเนียม

นางสาวเจนจิรา กิจรัตนี

นายนาวี พลเจริญ
พนักงานราชการ

นายจาตุรงค์ วงค์พุทธคำ