ทำเนียบข้าราชการครู

นางพรนภา ธนโชติหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าทำเนียบข้าราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์

นางสาววิริยา ชิดดี

นายจรูญ วิเศษโวหาร

นางปราณี ประคำนอก

นายเอกพันธ์ เพชรศรีลักษณ์

นางสาวอารีย์ สุวรรณพรหม

นางศิราณี เรืองคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นางศิรประภา ทิพย์โพธิ์

นายไตรกฤษ วังคะฮาต

นางสาวพิมพา ขวัญเมือง

นายทยากร ธนโชติหิรัญ

นางวรินกาญจน์ พัชรอธิวัฒน์

นายอำนาจ ชอ้อนชม

นายปุณณวิช ใจภักดี

นายหัสดี ผาสุกตรี

นางสาววัชรี แสงกุล

นางสาวปรัศนี ฮองอุ้น

นางสุกัญญา สาจันทร์

นายคมสันต์ โชคเหมาะ

นางวยุรี การกระสัง

นางลภัสรดา ใจภักดี

นางรจนา รอดเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายดิเรก ประคำนอก
ครู คศ.2

นางธนพร วิเศษโวหาร

นางธนัชพร ยาวิราช

นางปราณี ชินสุข
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมาพร ฟักสุข

นางมัทนา ซื่อสัตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววรินทร์ลดา ก่อกิจธนไพศาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภัครดา นภกุลกิติบดี

นางสาวอรวินท์ พุ่มเข็ม

นายสมชาย ชอบหวาน

นางสาวดวงสุดา พรมมา

นายอดุลย์ ทองทวี

นางสาวเยาวเรศ ยืนยาว

นางวิลาวรรณ ลาน้อย

นายสุริยัน ซื่อสัตย์

นางภิตินันท์ กันภัย
ครูผู้ช่วย

นายจารุวัฒน์ ทิพย์โพธิ์

นายธนกฤษ มวยทองดี

นางสาวภัณณ์ฐิญา ศรีเชียงหวาง

นางสาวปรัชญาพร ซ่าอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายเล็ก ลาน้อย

นางวนิดา ตรงตระกูลเจริญ

นางสาวดารินทร์ แสงสว่าง

นางสาวกฤติกา ทะลิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวผจงจิตต์ ธรรมคำ

นางสาวสุกัญญา นาคสุด

นางสาวนภัสสร เสาร์ใส

นางสาวอังศุมา ตาทอง

นายอำพล เหลืองอ่อน