คณะผู้บริหาร

นางเงาแข เดือดขุนทด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชรินย์ แกล้วกล้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา