คณะผู้บริหาร

นางเงาแข เดือดขุนทด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิรประภา ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา