ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ด้วย โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 มาตรา 45 (3)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2557 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2563,17:47   อ่าน 3264 ครั้ง