คณะผู้บริหาร

นางเงาแข เดือดขุนทด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุวรรณา ชุมภูแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา