หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา

 1 หลักสูตรการศึกษาสติปัญญา

7 กลุ่มทักษะช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย

2 แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร

8 กลุ่มทักษะสังคมและการดำรงชีวิต

3.แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล

9 กลุ่มทักษะวิชาการ 

4 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10 กลุ่มทักษะอาชีพ 

5 กลุ่มทักษะ  เคลื่อนไหว

11.กลุ่มทักษะอาชีพเพิ่มเติม 

6 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร

12.คำอธิบายรายวิชาทักษะพื้นฐาน 6 กลุ่มทักษะ