ผลงานเดีเด่นระดับบุคลากร
ผลงานเดีเด่นระดับบุคลากร
 
ผลงานดีเด่นประเภทครู
 
ชื่อ-นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
นางสาวพิมพา  ขวัญเมือง รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทข้าราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
นางวรินกาญจน์  พัชรอธิวัฒน์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทข้าราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
นายอำนาจ  ชอ้อนชม รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทข้าราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
นายปุณณวิช  ใจภักดี รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทข้าราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
นายหัสดี  ผาสุกตรี รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทข้าราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
นางสาวดารินท์  แสงสว่าง รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทพนักงานราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
นางสาวกฤติกา  ทะลิ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทพนักงานราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
นางสาวผจงจิตต์   ธรรมคำ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทพนักงานราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
นางสาวสุกัญญา  นาคสุด รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทพนักงานราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
นางสาวนภัสสร  เสาร์ใส รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทพนักงานราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
นางศิรประภา  ทิพย์โพธิ์  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น “การศึกษาพิเศษ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายดิเรก   ประคำนอก รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น “การศึกษาพิเศษ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสุกัญญา  สาจันทร์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น “การศึกษาพิเศษ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายคมสันต์  โชคเหมาะ   รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น “การศึกษาพิเศษ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางวยุรี   การกระสัง      รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น “การศึกษาพิเศษ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางลภัสรดา  ใจภักดี      รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น “การศึกษาพิเศษ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางรจนา  รอดเจริญ      รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น “การศึกษาพิเศษ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายทยากร  ธนโชติหิรัญ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น “การศึกษาพิเศษ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางปราณี  ชินสุข รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น “การศึกษาพิเศษ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวจันทิมาพร  ฟักสุข รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น “การศึกษาพิเศษ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางมัทนา  ซื่อสัตย์        รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น “การศึกษาพิเศษ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาววรินทร์ลดา  ก่อกิจธนไพศาล รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น “การศึกษาพิเศษ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา