ผลานดีเด่นระดับผู้บริหาร
ผลานดีเด่นระดับผู้บริหาร
 
ผลงานดีเด่นประเภทผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
นางเงาแข  เดือดขุนทด รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
นางสาวสุวรรณา  ชุมภูแก้ว รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภท รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
นางสาวเสาวภา  ตรีสกุลวงษ์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภท รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2