ผลงานดีเด่นระดับสถานศึกษา
ผลงานดีเด่นระดับสถานศึกษา
สถานศึกษา ระดับรางวัล/
ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน