ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน


นางเงาแข เดือดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน


                                                                      นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว                                    นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์                                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียน