ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน


นางเงาแข เดือดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน


                                                                           นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์                                     นายชรินทร์ แกล้วกล้า                                                       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียน