เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

    1. โรงเรียนเป็นต้นแบบด้านการจัดการศึกษาเพื่อการเยียวยา  อาชีพ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและอาคารสถานที่  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

    2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  รักความเป็นไทย  และรับผิดชอบต่อสังคม

    3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

    4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน

    6.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ ที่มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย