วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

    

พันธกิจ

   1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

   2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม  รักความเป็นไทย  และรับผิดชอบต่อสังคม

   3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

   4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   5. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ ให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

  

กลยุทธ์

   1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการศึกษาเพื่อการเยียวยา  อาชีพ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและอาคารสถานที่  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

   2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม  รักความเป็นไทย  และรับผิดชอบต่อสังคม

   3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

   4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   6. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ ให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย