ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

     โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3808-8305 โทรสาร 0-3808-8306e-mail panyanukoon@hotmail.com website http://panyanukool-cha.ac.th     เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 17 ไร่ เขตพื้นที่บริการ โรงเรียนได้รับนักเรียน ภูมิลำเนาในจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครรอบนอกบางส่วน

         ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539  โดยท่านวินัย พัฒนรัฐ อดีตผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษ (เดิม)ประสานงานกับผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราหาที่ดินจัดสร้างโรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดหัวเนิน ให้เช่าที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดจำนวน 17 ไร่  โรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา ได้เริ่มเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2540 เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ จึงติดต่อขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศึกษาพิเศษระยอง โดยฝากนักเรียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 และเมื่อเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 จึงสามารถย้ายนักเรียนมาเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา ต่อมาเพื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา    เป็นโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล โดยปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน