บุคลากร โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
นายภิญโญ หอมไกล
ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
 
นายถนอม อุ่นน้ำเที่ยง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายอนุวัฒน์ ยอดน้ำคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายทรงวุฒิ ลาศา
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
ว่าที่พ.ต.สมหมาย บำรุงเอื้อ
หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงิน/พัสดุ
นายบวร อำมะเหียะ
ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

 

 
นางสาวสุธิดา ศรีอ่อน
บุคลากรทางการศึกษา